Facebook nyereményjáték szabályzat 2023 szeptember

Facebook nyereményjáték szabályzat 2023 szeptember

Facebook nyereményjáték szabályzat 2023 szeptember
A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) automatikus elfogadását jelenti.
Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: Játékos/Játékosok.
1. A játék szervezője
A Játék lebonyolításával, szervezésével és adatkezeléssel összefüggő feladatokat a Kemikál Plusz Bt. (1096 Budapest, Lenhossék utca 3. A. ép. fszt. Ü1., adószám: 21796032-1-43, cégjegyzékszám: 01 06 758885), mint lebonyolító (a továbbiakban: Lebonyolító, Szervező, Adatkezelő) látja el.

2. A Játék időtartama
A Játékosoknak a Játékba kerülésre 2023. szeptember 18. napjától 2023. október 09. napja között van lehetősége.

3. A Játékba kerülés feltételei
A Játék meghirdetése a Sipos Art Facebook közösségi portál felületén történik. A Játékban történő részvétel önkéntes.
A Játékos elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező Játék elérhetőségét a Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.
A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

4. A nyeremény
A játék nyereménye: Sipos Art ajándék
Amennyiben a véletlenszerűen kiválasztott nyertes nem tudja felhasználni a nyereményt, helyébe pótnyertes lép, akinek a kiválasztása szintén sorsolással történik.
A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget – amennyiben van – a Szervező viseli.

5. A nyertesek kiválasztása
A nyereménysorsolás véletlenszerű kiválasztással történik a https://socialwinner.besocial.hu használatával. A sorsolás során egy nyertes kerül kiválasztásra. A nyertest a sorsolást követően 2023. október 8. napján a Sipos Art közösségi portál felületén tesszük közzé. A nyertesnek a nyeremény átvételének időpontegyeztetéséhez szükséges információk miatt a Sipos Art-al privát üzenetben kell felvennie a kapcsolatot Facebook vagy Messenger alkalmazás használatával.
A sorsolás időpontja: 2023. október 11.

6. A nyeremények átadása
A nyeremény a nyertes kapcsolatfelvételét követően 30 napon belül kerül átadásra. Amennyiben a nyertes 7 napon belül nem jelentkezik privát üzenetben a nyeremény átvétele érdekében, vagy nem kíván élni a nyereménye felhasználásával, úgy pótnyertes kiválasztására kerül sor az 5. pontban leírtak szerint.
A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A vulgáris vagy sértő kifejezések használata a Facebook poszthoz fűzött kommentekben a nyereményre való jogosultság automatikus elvesztését vonja maga után. A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja.
A nyertes nevét a játék zárását követően kizárólag 2023. október 11.-én a Sipos Art Facebook oldalán tesszük közzé.

7. Egyéb szabályok
A Szervező bármikor kiegészítheti vagy módosíthatja a Játékot részben, vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag.
A Szervező nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.
A Játékos által esetlegesen közzétett poszt és a képek tartalmáért a teljes körű felelősség a Játékost terheli. A Szervező kizár minden Játékost, aki által feltöltött poszt, kép nem felel meg a hatályos jogi- és reklámetikai szabályoknak, vagy sérti harmadik személyek jogait, vagy jogos érdekét.
Jelen Szabályzatra a magyar jog előírásai az irányadóak.
Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni. A Játékos vita esetén jogosult a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél is panaszt tenni.
A Facebook a megvalósításához nem nyújtott semmilyen segítséget, és vállaljuk, hogy a Facebook igénybevételével végzett promóciónkat saját kockázatunkra használjuk. Facebookon végzett promóciók a Facebook teljes körű mentesítése minden jelentkező igény vagy résztvevő részéről történő igény mentesítésével történik.
A promóciónkat a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik a Facebookhoz.

8. Az adatok kezelése és védelme
A Játékos a Játékban való részvétel tényével önként, kifejezetten és minden további feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy az adatait a vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett a Szervező, mint adatkezelő kezelje és mint adatfeldolgozó feldolgozza.
Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a jelen Játékot lebonyolítsa. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Játék lezárultát követően – kivéve a jogszabályok által előírt adatkezelés eseteit, mint pl. nyeremények utáni adó- és járulékfizetés – 90 nappal törli.
A jóváhagyó és/vagy marketing célú hozzájáruló nyilatkozatát a Játékos bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonhatja a info@siposart.com e-mail címen; vagy postán küldött is jelezheti a Szervező részére kiküldött nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb beazonosítás érdekében a regisztráció során megadott adatok közlése kötelező. Szintén a fenti címeken kérhető az adatok helyesbítések, kiegészítése, vagy tiltható meg azok további kezelése. Ilyen rendelkezéssel a Játékos a lakcíme, az e-mail címe vonatkozásában külön-külön is élhet.


Budapest, 2023. szeptember 18.